BERNAZ[1]
BOGDANOVA[2]
CHOLAKOV[1]
CHOLAKOVA[2]
DE GEORGI[1]
DE TELLIER[2]
DERSCH[2]
DIMITROVA[1]
FOLHEGOVICH VON SCHLENENBERG[3]
GAVRILOVICH[6]
GERDER[1]
GREPPI[3]
HENNENVOGEL[1]
HOFFMAN[3]
HOFMAN[1]
HRISTOV[6]
HRISTOVA[3]
JANDA[1]
JOVOVICH[3]
KASEREGER[1]
KASSIK[1]
KIOSSEV[1]
KIOSSEVA[2]
KIROVA[1]
KLIMASCEK[1]
KOHN[1]
KOKANOV[2]
KOKANOVA[1]
KOLLER[1]
KOTTAS[78]
KREISEL[1]
LANDAUER[5]
LESKOVAR[1]
MALOTIN[2]
MANDJUKOV[5]
MORA[1]
PETKOV[2]
POLLAK[3]
RADMANN[1]
RASHEV[5]
RUSEV[2]
RUSEVA[1]
SCHNEIDER[1]
SELENTE[1]
SKULEVA[1]
TINEV[7]
TIRON[3]
UNKNOWN[17]
URBAN[1]
VON ODERBURG[1]
VON SACKEN[1]
WESSANG[2]
WHITEHORSE[4]
ZAMBELLY VON BIBERSHEIM[2]
ZASZONSKI[2]